Loading…
avatar for Kathi Fountain

Kathi Fountain

Oxford University Press
Consortia Account Manager
Vancouver, Washington
Monday, November 6
 

1:00pm EST

 
Tuesday, November 7
 

2:30pm EST

4:00pm EST

 
Wednesday, November 8
 

10:20am EST

12:45pm EST

2:30pm EST

3:30pm EST

6:00pm EST

7:00pm EST

 
Thursday, November 9
 

11:35am EST

12:45pm EST

3:30pm EST